O nama

D.O.O. “FITOB” je privatno preduzeće formirano i registrovano februara 1992. godine kod Kantonalnog suda u Tuzli za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine, što podrazumjeva izvršavanje poslova i zadataka nadzora i čuvanja, portirsku, stražarsku i čuvarsku djelatnost, instaliranje protivprovalnih, protivpožarnih, videonadzornih i sistema pristupne kontrole i radnog vremena, te daljinsku kontrolu pomenutih sistema, kao i potpuno rješenje zaštite i druge usluge iz ove oblasti u ime i za račun pravnih i fizičkih lica.

U 2005. godini dobili smo odobrenje za pratnju i osiguranje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, a 2006. godine i posebno odobrenje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da možemo obavljati poslove fizičke zaštite novčanih trezora, praćenja i osiguranja prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, poslove zaštite pravnih lica u vlasništvu Federacije, kao i pravnih lica koja proizvode, koriste ili skladište radioaktivne tvari, nuklearno gorivo i otpatke, te za ljude i okoliš druge štetne tvari.

Od 1996. godine akcenat u razvoju preduzeća stavljen je na primjenu najsavremenijih tehničkih sredstava zaštite koja u kombinaciji sa fizičkom zaštitom pruža najviši stepen zaštite ljudi i imovine, odnosno omogućavaju da se opasnost po štićene osobe i imovinu blagovremeno otkrije i spriječi. U tom pravcu su uspostavljeni i direktni kontakti sa vodećim svjetskim firmama proizvođačima opreme iz ove oblasti, tako da danas koristimo njihova dugogodišnja iskustva, direktno od proizvođača nabavljamo opremu, vršimo njenu montažu, servisiranje i održavanje, čime je zaokružena usluga koju pružamo.

Trenutno FITOB obavlja poslove fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine za preko 500 komintenata na području Bosne i Hercegovine. Iz referensne liste se vidi da je značajna aktivnost u prethodnom periodu bila na zaštiti preduzeća i ustanova specifičnih sa aspekta zaštite, te drugih domaćih i međunarodnih institucija i ustanova.

Do sada smo sredstva tehničke zaštite ugradili za preko 500 korisnika koji su priključeni na naš CNS(centralni nadzorni sistem) sklopili smo dugoročne ugovore o pružanju usluga CNS i intervencije.

U dosadašnjem desetogodišnjem radu FITOB je stekao imidž vodeće firme u ovoj oblasti i naše usluge traže komintenti kojima je istinski stalo do profesionalne zaštite ljudi i imovine.