Projektovanje

Osim što zakon obavezuje sve korisnike na izradu propisane dokumentacije, preporučujemo da se kao i prije izrade bilo kojeg drugog tehničkog sistema na objektu izradi kvalitetan projekat.

Na taj se način profesionalnom i stručnom osoblju povjerava izrada procjene ugroženosti i sigurnosnog elaborata, te naravno projektne dokumentacije kojom se definira potreban oblik i stepen tehničke zaštite na objektu.

Tako možete biti sigurni da je za vaš objekt predviđen zaista potreban sistem zaštite i pripadajuća oprema, kako po vrsti tako i po tipu i količini.

Ako je riječ o glavnom projektu, uz projekt se izrađuje i službeni troškovnik na temelju kojeg možete tražiti unificirane ponude više različitih dobavljača, a pri tome biti sigurni da će vam svi ponuđači ponuditi istovjetnu opremu, bez variranja u klasi, količini i vrsti opreme.

Na taj način osiguravate pravednu tržišnu utakmicu ali, što je još bitnije, osiguravate sebe od mogućih neprofesionalnih poteza potencijalnih dobavljača

Projektiranje sistema tehničke zaštite obuhvata:

  • izrada snimke postojećeg stanja, procjene ugroženosti i elaborata tehničke zaštite
  • izrada glavnog projekta sistema zaštite
  • izrada projekta izvedenog stanja sistema zaštite
  • obuka korisnika
  • tehnički pregledi